Algemene voorwaarden

Overeenkomst voor het uitvoeren van de Opdracht ("Overeenkomst")

1 Definities

Klant betekent de Partner, of de Onderneming of natuurlijke persoon die rechtstreeks met Eunomia handelt, naargelang de situatie;
Onderneming wordt gedefinieerd zoals bedoeld in artikel 1.1.1° van het Wetboek Economisch Recht;
Online Diensten betekent het geheel van web toepassingen, mobiele toepassingen, websites, interfaces, widgets, wizards, formulieren en andere online pagina's ter beschikking gesteld door Eunomia;
Opdracht betekent de concrete dienst waarvoor de Klant beroep doet op Eunomia;
Overmacht betekent de situatie waarin de uitvoering van de Overeenkomst voor Eunomia geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, buiten de wil van Eunomia om wordt verhinderd. Onder Overmacht wordt onder meer (niet-limitatief) verstaan: brand, oorlog, terreuraanslagen, epidemie, pandemie, ongunstige weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, staking, storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, onbeschikbaarheid van servers, cyberaanvallen zoals (D)DoS-attacks en elektriciteitsstoring;
Partner betekent de tussenpersoon die ten behoeve van haar klanten bepaalde handelingen stelt;
Eunomia betekent Eunomia Ondernemingsloket vzw, met maatschappelijke zetel te Kolonel Bourgstraat 113, 1140 Evere en ondernemingsnummer 0859.756.332.

2 Totstandkoming, duur en voorwerp overeenkomst

2.1   Deze Overeenkomst komt tot stand op het moment van kennisname en aanvaarding ervan door de Klant en loopt tot de Opdracht voltooid is.
2.2   De Opdracht kan aangevraagd worden middels een online aanvraag via de Online Diensten, per telefoon, per mail of aan een loket.
  a.  Indien de Opdracht wordt aangevraagd via de Online Diensten, wordt de Overeenkomst digitaal ter kennis gebracht middels een checkbox met hyperlink voorafgaand aan de betaling. De Klant verklaart kennis te hebben genomen van de Overeenkomst. De aanvaarding vindt plaats zoals bepaald in de Online Diensten. Indien dit niet bepaald is, wordt het uitvoeren van de betaling of het op enigerlei wijze toelaten dat Eunomia de Opdracht aanvangt aanzien als de aanvaarding van de Overeenkomst.
  b.  Indien de Opdracht wordt aangevraagd per telefoon of aan het loket, zal de Overeenkomst ter kennis worden gebracht bij het te ondertekenen aanvraagformulier of bij de samenvatting. Het ondertekenen van het aanvraagformulier of het toelaten dat Eunomia de Opdracht aanvangt, houdt de aanvaarding van de Overeenkomst in.
  c.  Indien de Opdracht wordt aangevraagd per e-mail, zal de Overeenkomst digitaal ter kennis worden gebracht middels een hyperlink op het aanvraagformulier of op de samenvatting. Het ondertekenen van het aanvraagformulier of het toelaten dat Eunomia de Opdracht aanvangt, houdt de aanvaarding van de Overeenkomst in.
De Klant ontvangt bij de bevestiging van de Opdracht nogmaals een kopie van de Overeenkomst.
2.3   Eunomia zal de Opdracht uitvoeren in overeenstemming met het goede huisvader principe binnen een redelijke termijn. De Klant erkent en aanvaardt dat het niet of niet tijdig aanleveren van de nodige (elektronisch) ondertekende aanvraagpapieren, informatie of medewerking een invloed kan hebben op de doorlooptijd van de Opdracht. Eunomia kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor het niet behalen van enige termijn indien dit te wijten is aan een fout of nalaten van de Klant of Overmacht. Eunomia kan kleine aanpassingen doen aan de aanvraag om de aanvraag correct te verwerken (bv typfouten corrigeren). Grotere aanpassingen (zoals inhoudelijke aanpassingen) zullen gecommuniceerd worden naar de Klant met de vraag voor goedkeuring. Indien de Klant niet binnen de drie (3) werkdagen reageert, wordt dit beschouwd als aanvaarding van de wijziging.
2.4   De vergoeding voor de Opdracht wordt steeds weergegeven voorafgaand aan het indienen van de aanvraag van de Opdracht door de Klant. Tenzij anders bepaald, dient de vergoeding voldaan te zijn vooraleer Eunomia de Opdracht zal uitvoeren.
Bij Online Diensten is het mogelijk om met kredietkaart, Maestro of Bancontact te betalen. Denk eraan dat het transactiebedrag op het moment van de transactie, rechtstreeks bij uw kredietkaart in rekening wordt gebracht.
Indien Eunomia door het aanleveren van incorrecte, onvolledige of foute informatie een bepaalde Opdracht opnieuw moet uitvoeren of bijkomende handelingen moet stellen, dan zal Eunomia gerechtigd zijn daarvoor een bijkomende vergoeding of administratieve kost aan te rekenen.
2.5   De Eunomia entiteit die de Opdracht aanneemt en verantwoordelijk is voor de uitvoering ervan, hangt af van de concrete Opdracht. Enkel deze entiteit is uitsluitend verantwoordelijk voor de uitvoering van de Opdracht en staat uitsluitend in voor alle mogelijke gebreken aan haar contractuele verplichtingen binnen de grenzen van deze Overeenkomst. De Klant erkent dat er geen hoofdelijke gehoudenheid is tussen de Eunomia entiteiten onderling. De Overeenkomst komt enkel tot stand tussen de Klant en de relevante Eunomia entiteit. Eunomia heeft het recht om andere Eunomia entiteiten in te schakelen als onderaannemer. Enkel de hoofdaannemer blijft verantwoordelijk ten opzichte van de Klant.
2.6   De Online Diensten worden 'as is' ter beschikking gesteld, d.w.z. zonder enige garanties naar, bijvoorbeeld, beschikbaarheid of performantie. Eunomia zal naar best vermogen de Online Diensten beschikbaar houden en onderhouden.
2.7   De Klant kan, zo lang de Opdracht nog niet verwerkt werd door Eunomia, deze Opdracht annuleren. De Klant dient hiervoor contact op te nemen met Eunomia.
Een reeds betaalde Vergoeding zal volledig teruggestort worden voor de niet uitgevoerde Opdracht.

3 Verplichtingen klant

3.1   De Klant mag enkel een aanvraag indienen voor zichzelf, de eigen Onderneming of als vertegenwoordiger of gevolmachtigde van de Onderneming.
3.2   De Klant verklaart dat hij gerechtigd is om deze Overeenkomst aan te gaan en dat hij alle nodige toestemmingen, autorisaties en volmachten verkregen heeft of, indien het de Partner betreft, gebonden of onderworpen is aan deontologische principes die hem toelaten op te treden ten behoeve van diens eindklant. In die gevallen waar de Partner enkel geautoriseerd is om te handelen mits een volmacht van de eindklant, zal de Partner de volmacht aanleveren wanneer hij daartoe verzocht wordt door Eunomia.
3.3   De Klant verbindt zich ertoe:
  a.  waar gevraagd door Eunomia, de nodige aanvraagpapieren digitaal of op papier te ondertekenen en terug te bezorgen aan Eunomia;
  b.  de betaling tijdig en volledig uit te voeren;
  c.  steeds volledige, correcte, bijgewerkte en duidelijke informatie te verstrekken ten einde Eunomia toe te laten de Opdracht tot een goed einde te brengen;
  d.  de informatie onverwijld en tijdig te verstrekken en ten laatste op het moment verzocht door Eunomia, indien van toepassing;
  e.  de nodige medewerking te verstrekken, inclusief door het ter beschikking stellen van mensen of informatie en onverwijld te antwoorden op bijkomende vragen van Eunomia binnen de kortst mogelijke termijn of enige andere termijn verzocht door Eunomia.

4 Intellectuele eigendomsrechten en gebruik

4.1   Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de Online Diensten en enige materialen die Eunomia ter beschikking stelt (zoals bijvoorbeeld templates, opleidingsdocumenten, etc.), waaronder maar niet beperkt tot, auteursrechten en naburige rechten, softwarerechten, databankrechten, handelsnamen, merken, vennootschapsnamen, domeinnamen, know-how, tekeningen en modellen, behoren in volle en exclusieve eigendom toe aan Eunomia of diens licentiegevers.
4.2   De Klant krijgt slechts een beperkt, gelimiteerd, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar recht om gebruik te maken van de Online Diensten in het kader van de Opdracht. Materialen opgemaakt voor de Klant mogen slechts gebruikt worden voor het doel waarvoor de materialen vervaardigd werden, evenwel zonder limiet in de tijd en voor zolang nodig om het doel te bereiken.
4.3   De Online Diensten mogen enkel gebruikt worden in overeenstemming met deze Overeenkomst en mogen niet gebruik worden voor onwettige of onverantwoorde handelingen. Wordt onder meer (niet-limitatief) verstaan onder onwettige of onverantwoorde handelingen:
  a.  Illegaal gebruik, illegale activiteiten, of frauduleuze activiteiten;
  b.  Het verspreiden, publiceren of weergeven van materiaal dat (i) iemands veiligheid of gezondheid in het gevaar brengt of schade kan toebrengen aan de openbare veiligheid of volksgezondheid; (ii) excessief gewelddadig is of tot geweld aanziet; (iii) illegale drugs bevordert, dat een inbreuk op de uitvoerregelingen behelst of dat verband houdt met illegale kansspelen of illegale wapenhandel; (iv) inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van een derde partij; (v) dreigementen en/ of aanmoedigingen tot het aanbrengen van schade bevat jegens personen, instellingen en/of bezittingen;
  c.  Het verzamelen of gebruiken van e-mailadressen, beeldschermnamen, E-id kaarten, betaal- en/of kredietkaartgegevens of andere gebruiksidentificaties zonder toestemming van de geïdentificeerde of identificeerbare persoon, met inbegrip van, maar niet beperkt tot phishing, Internet scamming, het stelen van paswoorden, spidering en harvesting;
  d.  Systemen in het netwerk en/of de Online Diensten te verstoren en/of netwerkdiensten of netwerkcommunicatie te verstoren en/of het opzettelijk verspreiden van virussen of het introduceren van andersoortige vormen van malicieuze programma's in het netwerk of systeem die erop gericht zijn om schade toe te brengen aan de (integriteit van) systemen, software of data van Eunomia en/of derden en/of gebruik te maken van (Distributed) Denial of Service ((D)DoS) aanvallen.
  e.  Het misbruiken van de Online Diensten om toegang te krijgen, of pogen toegang te krijgen tot de accounts van derden of om binnen te dringen, of pogen binnen te dringen, in beveiligingsmaatregelen van de computersoftware of -hardware, elektronische communicatiesystemen of Online Diensten of een andere partij, ongeacht of deze toegang resulteert in beschadiging of verlies van gegevens.
4.4   De Klant zal Eunomia vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen voor schade, verliezen, kosten, vorderingen en uitgaven ten gevolge van een schending door de Klant van de in dit artikel vermelde beperkingen.

5 Geheimhouding

Indien de partijen in het kader van deze Overeenkomst vertrouwelijke informatie aan elkaar verstrekken, verbinden partijen zich ertoe de vertrouwelijke informatie geheim te houden en te beschermen. De bescherming moet minstens in overeenstemming zijn met de maatregelen die een partij neemt om de eigen vertrouwelijke informatie te beschermen. Het is een partij toegestaan om vertrouwelijke informatie mee te delen indien zij daartoe verplicht wordt door een wet of een beslissing van een bevoegde rechtbank, autoriteit of instantie. Het volgende wordt niet als vertrouwelijke informatie beschouwd: (i) informatie die een partij op wettelijke wijze heeft bekomen, (ii) publiek beschikbare informatie, en (iii) informatie die reeds door een partij gekend was.

6 Aansprakelijkheid

6.1   De aansprakelijkheid die Eunomia in het kader van deze Overeenkomst kan oplopen, vloeit voort uit een inspanningsverbintenis.
6.2   Eunomia kan enkel worden aangesproken voor directe schade die veroorzaakt wordt door Eunomia haar toerekenbare tekortkoming. Eunomia haar aansprakelijkheid in het kader van deze Overeenkomst is beperkt tot de bedragen betaald door de Klant in het kader van de Opdracht. Eunomia kan niet aansprakelijk gesteld worden voor Overmacht of onrechtstreekse, indirecte, incidentele of gevolgschade, waaronder, zonder hierbij limitatief te zijn, financiële of commerciële verliezen, winstderving, verhoging van algemene kosten, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van derde partijen storing van planning, verlies van verwachte winst, verlies van kapitaal, verlies van klanten, gemiste kansen, verlies van gegevens, verlies van voordelen, aantasting en verlies van bestanden die voortvloeit uit de uitvoering van huidige Overeenkomst.
6.3   Eunomia kan haar aansprakelijkheid voor opzet of zware fout niet uitsluiten.

7 Algemene bepalingen

7.1   De Overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. Alle geschillen betreffende of gerelateerd aan deze Overeenkomst behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel, afdeling Brussel. Elke vordering van de Klant verjaart zes (6) maanden na de dag waarop de Klant kennis kreeg of redelijkerwijze kennis had kunnen krijgen van het schadeverwekkende feit dat aanleiding gaf tot die vordering.
7.2   Eunomia kan niet gehouden zijn haar verplichtingen uit deze Overeenkomst na te komen, indien zij daartoe verhinderd is door een geval van Overmacht.
7.3   Deze Overeenkomst bevat de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van partijen met betrekking tot de Opdracht, en treedt in de plaats van alle voorgaande, mondelinge of schriftelijke, overeenkomsten en voorstellen.
7.4   De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Overeenkomst, of een gedeelte van een bepaling, zal geen invloed hebben op de geldigheid van de rest van de bepaling en de andere clausules. De Partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact als de nietige clausule.
7.5   Indien deze Overeenkomst in verschillende talen ter beschikking gesteld wordt en in het geval van tegenstrijdigheden tussen de verschillende taalversies, dan primeert de Nederlandse versie.